Từ vựng rau, củ, quả trong tiếng Thái Lan – ผัก,พืชหัว

Từ vựng rau, củ, quả trong tiếng Thái Lan hay dùng trong đời sống hàng ngày

Từ vựng rau, củ, quả trong tiếng Thái Lan – phổ biến trong tiếng Thái Lan

Từ vựng rau, củ, quả trong tiếng Thái Lan

Từ vựng rau, củ, quả trong tiếng Thái Lan

images-5 images-8 images-12   n8661716-10